Odstoupení od kupní smlouvy - jaké jsou možnosti?

Uzavření kupní smlouvy na nemovitost je úkon, ze kterého je možno při splnění určitých podmínek odstoupit. Dle občanského zákoníku je toto možno učinit ve dvou případech kdy prvním je odstoupení od smlouvy vzájemným ujednáním smluvních stran a druhým případem je odstoupení od kupní smlouvy v případě jejího porušení podstatným způsobem.

Porušení smlouvy podstatným způsobem

Jedná se o takové porušení smlouvy, o kterém jedna ze smluvních strana věděla již při uzavření smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Jiná porušení smlouvy jsou dle zákona považována za nepodstatná porušení.

Skryté vady jako porušení smlouvy

Typickým příkladem porušení smlouvy podstatným způsobem jsou skryté vady, které se bohužel v praxi čas od času objevují. Skrytá vada je takovou vadou, která existovala již před a během uzavření kupní smlouvy na nemovitost, kupující o ní nevěděl a dozvěděl se o ní až po převzetí nemovitosti. Nejčastěji se jedná o problémy se špatnou hydroizolací v domech či problémy se zateplením.

Co dělat když v nemovitosti objevíte skrytou vadu?

Dle zákona je nutno skrytou vadu bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Pokud se skrytá vada objeví do dvou let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti, máte vysokou pravděpodobnost, že s protistranou bude možno jednat o nápravě.

Jak odstoupit do kupní smlouvy?

V případě, že jste rozhodli od kupní smlouvy na nemovitost odstoupit, je nutné protistraně zaslat oznámení v tištěné podobně poštou a to doporučeně s dodejkou. Pokud protistrana zásilku tímto způsobem zaslanou nevyzvedne, považuje se zásilka za doručenou. V dokumentu popište, k jaké smlouvě se odstoupení vztahuje a podrobně popište důvod odstoupení od smlouvy. Buďte opravdu důkladní, pokud by došlo k přezkoumání soudem, bude soud vycházet z velké část právě z Vámi zaslaného dokumentu. Pokud se pro odstoupení od smlouvy rozhodnete, berte na vědomí, že toto rozhodnutí již nelze vzít zpět a vyplívá V8m povinnost nemovitost vrátit zpět a být součinní k přepisu nemovitosti na KN zpět na původního majitele. Protistrana je povinna Vám vrátit celou výši kupní ceny.

Jak na odstoupení od kupní smlouvy